Номер / Дата
Доставчик
Ликвидирана фирма
Получател на фактура
Стоки / Услуги
Описание на стоката / услугата Кол. Мярка Ед.цена Стойност
1
Добави друга стока / услуга
Плащане
Сума
Плащането, стоката / услугата са получени на:
Съставил